Regulamin Platformy LangLion

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący działalność edukacyjną w zakresie działalności szkoły językowej,
 2. Strona – strona internetowa pod adresem https://langlion.com/pl/, na której znajdują się materiały informacyjne dotyczące Platformy LangLion, a także funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie dostępu i korzystanie z Platformy LangLion,
 3. Dostawca – Primeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000395372, NIP 522-29-87-682, REGON 145160754, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, e-mail: info@langlion.com.
 4. Platforma LangLion – oprogramowanie komputerowe w postaci elektronicznej platformy służącej do zarządzania szkołą językową, posiadające funkcjonalności opisane na https://langlion.com/pl/czym-jest-langlion/poznaj-langlion/.
 5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej takiej jak: dostęp do Platformy LangLion lub poszczególnych jej modułów, plik elektroniczny, szkolenia e-learningowe, dostępne w ramach licencji na korzystanie z Platformy LangLion,
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Dostawcą, a Klientem, w wyniku złożenia zamówienia na Stronie, której przedmiotem jest utworzenie i utrzymywanie konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z Platformy LangLion oraz udzielenie Klientowi licencji na Treści cyfrowe.
 7. Postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu, zawarta pomiędzy Dostawcą, a Klientem w wyniku akceptacji Regulaminu, której przedmiotem jest powierzenie Dostawcy przez Klienta przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Platformy LangLion, na warunkach określonych w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 8. Regulamin – niniejszy regulamin,
 9. Uprawniony użytkownik – pracownik lub współpracownik Klienta, słuchacz, rodzic lub opiekun słuchacza szkoły językowej prowadzonej przez Klienta, uprawniony do korzystania z Platformy LangLion, w ramach konta danego Klienta, zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami dostępowymi.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Strony Dostawca prezentuje materiały informacyjne dotyczące Platformy LangLion, umożliwia zawarcie Umowy oraz zapewnia dostęp do Platformy LangLion świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony oraz Platformy LangLion, a także prawa i obowiązki Dostawcy i Klienta. Wyłącza się zastosowanie art.661 Kodeksu cywilnego.
 3. Do korzystania ze Strony, w tym do dokonania zakupu i zawarcia Umowy za jej pośrednictwem nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 4. Do korzystania z Platformy LangLion oraz Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (niektóre Treści cyfrowe np. szkolenia mogą nie wyświetlać się prawidłowo przy użyciu Internet Explorer),
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Numbers, Pages),
  5. standardowa przeglądarka plików pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer, VLC),
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  8. w przypadku korzystania z Platformy LangLion w wersji aplikacji mobilnej konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego z aktualnym systemem Android lub iOS i dostępem do sklepu Google Play lub Apple App Store, równocześnie zastrzegamy, że panel „sekretariat” może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z Platformy LangLion lub niektórych jego funkcjonalności wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, Dostawca poinformuje o tym Klienta.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń takich jak, w szczególności : działanie szkodliwego oprogramowania (malware), ataki hakerskie, możliwość otrzymywania niezamówionych informacji handlowych (spam), próby wyłudzeń poufnych informacji i danych (phishing). W celu minimalizowania ryzyka wystąpienia tego rodzaju zagrożeń zaleca się, aby urządzenia używane przez Klienta oraz Uprawnionych użytkowników do korzystania ze Strony oraz Platformy LangLion posiadały odpowiednie zabezpieczenia takie jak w szczególności: stale aktualizowany program antywirusowy, aktualne oprogramowanie, zaporę sieciową (firewall).
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta oraz Uprawnionych użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie lub wprowadzanie ich do Platformy LangLion np. wprowadzanie nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych lub treści naruszających prawa własności intelektualnej.
 8. Szczegółowy opis funkcjonalności Platformy LangLion, w tym dostępnych modułów wraz z informacjami o cenie oraz sposobie jej kalkulacji znajdują się na Stronie pod adresem https://langlion.com/pl/cennik/. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 9. Instrukcja korzystania z Platformy LangLion (Przewodnik po systemie), filmy instruktażowe oraz blok pytań i odpowiedzi (FAQ) znajdują się na Stronie pod adresem http://help.langlion.com/pl/.
 10. W przypadku, gdy w imieniu Klienta występować będzie osoba inna niż Klient lub osoba uprawniona do jego reprezentowania (zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu na podstawie właściwych przepisów prawa), osoba ta oświadcza, że została przez Klienta odpowiednio umocowana do dokonywania w jego imieniu czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, a w szczególności do zawarcia Umowy oraz Postanowień o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dostawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia, o którym mowa powyżej, żądając od Klienta okazania dowodu potwierdzającego fakt udzielenia stosownego umocowania dla takiej osoby.
 11. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadcza, że zawierane przez niego umowy na podstawie niniejszego Regulaminu będą bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą lub będą posiadały dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Dostawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawowymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dostawcę są:
 3. prezentowanie materiałów informacyjnych dotyczących Platformy LangLion,
 4. umożliwienie kontaktu ze Dostawcą, w tym zadawania pytań dotyczących oferowanych usług,
 5. umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Dostawcą Umowy,
 6. zapewnienie dostępu do Platformy LangLion i umożliwienie korzystania z jej funkcjonalności,
 7. dostęp do przestrzeni dyskowej w ramach Platformy LangLion o pojemności 10 GB (dotyczy wybranych modułów). Dostawca może zwiększyć udostępnioną przestrzeń dyskową za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym indywidualnie z Dostawcą
 8. możliwość zapisu na newsletter,
 9. funkcjonalność bloga,
 10. Dostawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika Platformy LangLion, które w zależności od statusu użytkownika może posiadać różny zakres uprawnień dostępowych. W koncie użytkownika Platformy LangLion przechowywane są także dane Klienta oraz zapisywana jest jego aktywności związana z korzystaniem z Platformy LangLion.
 11. Konto użytkownika w Platformie LangLion zostaje założone Klientowi automatycznie w następstwie zawarcia Umowy.
 12. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.
 13. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony oraz Platformy LangLion. Klient powinien poinformować Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony lub Platformy LangLion.
 14. Dostawca nie jest zobowiązany wobec Klienta do rozbudowy Platformy LangLion, w szczególności wprowadzania nowych funkcjonalności, w tym nowych modułów lub dokonywania zmian w dotychczasowych. W miarę możliwości technicznych i finansowych Dostawca będzie je aktualizował i rozbudowywał.

§ 4 Prawa własności intelektualnej i licencja

 1. Dostawca informuje, że na Stronie oraz w Platformie LangLion znajdują się materiały chronione prawem, takie jak: Treści cyfrowe, wszelkie inne treści, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, przyjęty układ i dobór kolorów, bazy danych, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
 2. Wszelkie materiały znajdujące się na Stronie oraz w Platformie LangLion, w tym Treści cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Strony, Platformy LangLion, Treści cyfrowych oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na Stronie lub w Platformie LangLion w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i na potrzeby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem. Zabronione jest w szczególności: pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów udostępnionych na Stronie lub w Platformie LangLion. Powyższe nie dotyczy korzystania z tych materiałów na warunkach licencji określonej poniżej.
 4. Na podstawie Regulaminu Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych. Dostawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji uprawniającej go do korzystania z Platformy LangLion oraz Treści cyfrowych, w taki sposób, aby każdy Uprawniony użytkownik:
 5. mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia,
 6. mógł utrwalać i zwielokrotniać Treści cyfrowe (pobieranie i zapisywanie) dowolną techniką, tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w ramach dostępnych funkcjonalności Platformy LangLion.
 7. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Platformy LangLion oraz Treści cyfrowych przez czas odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy.
 8. Licencja udzielona zostaje na terytorium całego świata (licencja nieograniczona terytorialnie).
 9. Wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Platformy LangLion, Klient nabywa także prawo do dokonywania zmian oraz innych opracowań w odniesieniu do tych Treści cyfrowych, które zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami zostały pobrane z Platformy LangLion i w zakresie wynikającym z konieczności odpowiedniego dostosowania takich utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do korzystania i rozporządzania z takich opracowań utworów lub ich poszczególnych części na zasadach określonych w punktach powyżej.
 10. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencjonowania).
 11. Klient zobowiązuje się, że ani on ani żaden z Uprawnionych użytkowników:
 12. nie udzieli dostępu do Platformy LangLion osobom spoza grona Uprawnionych użytkowników,
 13. nie dokona modyfikacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia Platformy LangLion lub jakichkolwiek materiałów, które się w nim znajdują,
 14. nie będzie kopiował, powielał materiałów znajdujących się w Platformie LangLion w celach innych niż określone w ust. 3 powyżej,
 15. nie będzie zmieniał ani usuwał jakichkolwiek oznaczeń dotyczących autorstwa utworów, w szczególności noty copyright „Dokument przygotowano za pomocą Platfromy LangLion”.

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia w celu zawarcia Umowy na dostęp do Platformy LangLion następuję w poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy (dane adresowe i kontaktowe), w tym danych Klienta oraz osoby składającej zamówienie w jego imieniu.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest przyjęcie Regulaminu, z którymi Klient powinien się uprzednio zapoznać.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie tj. przycisk „Chcę założyć wersję testową”.
 4. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z Dostawcą Umowy na okres 14 dni kalendarzowych (dalej „Okres testowy”). W Okresie testowym usługi są świadczone przez Dostawcę nieodpłatnie.
 5. Przed końcem upływu Okresu testowego Dostawca zaproponuje Klientowi przedłużenie obowiązywania Umowy w modelu odpłatnym na czas nieokreślony. Do przedłużenia Umowy na takich warunkach konieczne jest podanie przez Klienta dodatkowych danych niezbędnych do rozliczania płatności i wystawiania faktur VAT oraz wybór parametrów usługi (konfiguracja modułów Platformy LangLion) na zasadach określonych na https://langlion.com/pl/cennik/. Przedłużenie Umowy odbywa się na warunkach finansowych obowiązujących w dacie przedłużenia. W przypadku, gdy Klient nie poda tych danych i informacji Umowa wygaśnie z końcem Okresu testowego.
 6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zmianie wszelkich przekazanych Dostawcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy.

§ 6 Płatność

 1. Z tytułu wykonywania przez Dostawcę na rzecz Klienta usług polegających na zapewnieniu Klientowi dostępu do Platformy LangLion i umożliwienie korzystania z jej funkcjonalności po upływie Okresu testowego, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty eksploatacyjnej (dalej „Opłata Eksploatacyjna”).
 2. Szczegóły w zakresie wyliczania Opłaty Eksploatacyjnej określa załącznik nr 1 do Regulaminu – Zasady rozliczeń. Aktualny cennik jest dostępny na https://langlion.com/pl/cennik/.
 3. Opłata Eksploatacyjna stanowi całkowite wynagrodzenie Dostawcy z tytułu świadczonych przez niego na rzecz Klienta usług wynikających z zawartej Umowy i obejmuje ona:
  1. aktywację Platformy LangLion pod dedykowanym adresem www (wg. schematu): https://nazwaszkoły.langlion.com,
  2. aktywację kont Uprawionych użytkowników,
  3. bieżącą eksploatację i utrzymanie Systemu.
  4. udzielenie licencji na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
 4. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności zgodnie z terminem określonym na fakturze VAT lub dokumencie zamówienia tj. w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi prawidłowo wystawionej faktury VAT ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
 5. Klient akceptuje przesyłanie faktur wystawionych przez Dostawcę w formie elektronicznej (dokument PDF). Faktury będą wysłane na adres e-mail Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz zamieszczane w koncie Klienta Platformy LangLion (zakładka „LangLion – Rozliczenia”).
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnień o płatności w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres email.
 7. Ze względu na charakter usług dostępnych na Stronie ich dostarczenie do Klienta nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

§ 7 Wykonanie umowy

 1. Na podstawie otrzymanych od Klienta adresów email Dostawca nadaje Uprawnionym użytkownikom danego Klienta dostępy do Platformy LangLion zgodnie z ustalonymi uprawnieniami dostępowymi.
 2. Dostępy do Platformy LangLion Dostawca przesyła Uprawnionym użytkowników na ich adresy email.
 3. Klient zobowiązuje się do powiadomienia Uprawnionych użytkowników, o tym że otrzymają z adresu mailowego mailing@mailing.langlion.com dostępy do konta w Platformie LangLion.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Klient stwierdzi błędne działanie Strony, Platformy LangLion lub Treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dostawcę.
 2. Reklamacje należy składać na adres: info@langlion.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta (tj. nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Dostawca zastrzega możliwość czasowego braku dostępności do usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w tym dostępu do: Strony, Platformy LangLion (lub niektórych jej funkcjonalności), Treści cyfrowych co może być spowodowane koniecznością prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, organizacyjnych lub związanych z modyfikacjami funkcjonalności Strony lub Platformy LangLion, a także wystąpieniem okoliczności które są niezależne od Dostawcy, w szczególności choć niewyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej. W sytuacjach, o których mowa powyżej Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Dostawcy, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub żądanie obniżenia wynagrodzenia.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za skutki prawne i biznesowe decyzji podejmowanych w związku z użytkowaniem Platformy LangLion.
 7. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest wyłączona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. W związku z korzystaniem ze Strony oraz Platformy LangLion dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób z nich korzystających. Szczegółowe informacje na temat warunków przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://langlion.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 2. W ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Platformy LangLion, Dostawca będzie przetwarzał także dane osobowe, których administratorem jest Klient. Oznacza to konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Dostawcą a Klientem. Umowę taką stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, który jest integralną częścią Regulaminu.

§ 10 Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 14 dni. Po upływie tego okresu Umowa wygasa lub może zostać przedłużona na czas nieokreślony na zasadach wskazanych w § 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Umowę zawartą na czas nieokreślony każda ze Stron może wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Platformy LangLion i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przypadku, gdy Klient lub Uprawniony użytkownik korzysta z Platformy LangLion lub Treści cyfrowych w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności w sposób naruszający postanowienia § 4 Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego – na okres do 60 dni zablokowania dostępu do Platformy LangLion lub wprowadzenia ograniczeń w dostępie do niektórych funkcjonalności Platformy LangLion, w przypadku, gdy:
 5. Klient nie uiści Opłaty Eksploatacyjnej w terminie określonym w § 6 Regulaminu,
 6. Klient lub Uprawniony użytkownik naruszą inne niż określone w ust. 3 powyżej postanowienia Regulaminu.

Jeśli w ciągu 30 dni od dnia zablokowania dostępu do Platformy LangLion Klient nie doprowadzi do stanu zgodnego z Regulaminem Dostawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Rozwiązanie Umowy skutkuje brakiem dostępu do Platformy LangLion oraz dostępnych w nim Treści cyfrowych i wprowadzonych do systemu danych, a także usunięciem konta użytkownika w Platformie LangLion.
 2. W okresie wypowiedzenia Klient powinien pobrać z Platformy LangLion wszelkie dane i dokumenty znajdujące się na jego koncie.
 3. W przypadku, rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym (na zasadach określonych w ust. 3 i 4 powyżej) Klient może w terminie do 14 dni od wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym zwrócić się do Dostawcy o przekazanie mu wskazanych przez Klienta danych i dokumentów zgromadzonych w jego koncie Platformy LangLion. Sposób i termin przekazania zostanie ustalony między Stronami.
 4. W przypadkach rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ust. 3 i 4 powyżej Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Dostawcy, w tym w szczególności roszczenia o utracone korzyści.
 5. W przypadku, gdy w związku z rozwiązaniem Umowy, Klient nie pobierze danych i dokumentów zgromadzonych w Platformie LangLion w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej lub nie zwróci się do Dostawcy o przekazanie mu wskazanych przez Klienta danych i dokumentów, w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, po upływie tych terminów Dostawca niezwłocznie usunie wszelkie dane i dokumenty znajdujące się na koncie Klienta. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Dostawcy, w tym w szczególności roszczenia związane z nieuprawionym usunięciem danych i dokumentów Klienta.
 6. Kontakt między Dostawcą, a Klientem w sprawach określonych w niniejszym paragrafie, w tym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej lub dokumentowej tj. za wysłania wypowiedzenia za pośrednictwem komunikacji e-mail, w odniesieniu do Klienta na adres email podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, w odniesieniu do Dostawcy na adres email: info@langlion.com.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, ich odwoływania oraz zmiany cen wskazanych na https://langlion.com/pl/cennik/.
 2. O zmianach cen Klient zostanie poinformowany przez Dostawcę z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed ich opublikowaniem na https://langlion.com/pl/cennik/. W przypadku braku akceptacji nowych cen przez Klienta, Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Klient nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od daty poinformowania go o zmianie cen usługi będą świadczone na rzecz Klienta w oparciu o nowe ceny. Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana Klientowi drogą komunikacji elektronicznej na podany przez niego adres email.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed datą zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 4. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Platformie LangLion, w tym zmiany niektórych istniejących funkcjonalności lub wprowadzania nowych, bez konieczności informowania o tym Klienta.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość wykorzystywania logotypów (oznaczeń graficznych) Klienta w materiałach marketingowych oraz social media, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Dostawca i Klient zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych od siebie w związku ze świadczeniem usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1.03.2024 r.

Załącznik nr 1 – Zasady rozliczeń

 1. Opłata Eksploatacyjna naliczana jest na koniec każdego miesiąca obowiązywania Umowy względem maksymalnej liczby aktywnych słuchaczy w miesiącu oraz wybranych modułów Platformy LangLion.
 2. Za „aktywnego słuchacza” uważa się Uprawnionego użytkownika znajdującego się w na liście „Kursanci” i jednocześnie niebędącego Użytkownikiem zarchiwizowanym.
 3. Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym liczba „aktywnych słuchaczy”, równa jest 0, Dostawca naliczy Opłatę Eksploatacyjną za ten miesiąc rozliczeniowy w wysokości 105 zł brutto.
 4. Opłata za aktywację kont Uprawnionych użytkowników będących słuchaczami (oraz rodzicami lub opiekunami słuchacza) obliczana jest po pomnożeniu liczby słuchaczy przez cenę per słuchacz zgodnie ze stawkami określonymi na https://langlion.com/pl/cennik/.
 5. Zakres udostępnionej Platformy LangLion względem aktywnych modułów obliczany jest poprzez sumę wartości odpowiadających danym modułom zgodnie z informacjami znajdującymi się na https://langlion.com/pl/cennik/.
 6. Całkowity miesięczny koszt korzystania z Platformy LangLion obliczany jest przez pomnożenie opłaty aktywacyjnej za konta słuchaczy obliczonej wg pkt 5 i przez zakres udostępnionych modułów Platformy LangLion zgodnie z pkt. 5.
 7. Płatności regulowane są w trybie miesięcznym.

Załącznik nr 2 – Postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

POSTANOWIENIA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej; „Postanowieniami”)

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszych Postanowieniach jest mowa o:

§2 Przedmiot powierzenia

 1. Przedmiotem Postanowień jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem i realizacją Umowy o dostęp do Platformy LangLion (dalej: „Umowa”).
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w §3 ust. 1-2 Postanowień lub występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego wobec tych danych uprawnionego przez właściwego administratora do powierzenia danych osobowych w celu realizacji Umowy.
 3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Postanowieniami.
 4. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Postanowieniach.

§3 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników (w tym lektorów), kursantów (uczniów) oraz ich rodziców i opiekunów, klientów, a także wszelkich innych kategorii osób których dane mogą przetwarzane w ramach realizacji Umowy.
 2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie:

2.1 dane osobowe pracowników i współpracowników w następującym zakresie: imię, drugie imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy, e-mail, adres, narodowość, numer dowodu tożsamości, płaca, szczegóły rozliczenia, typ rozliczenia, NIP, PESEL, imię matki, imię ojca, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, specjalizacje zawodowe, kwalifikacje, login do systemu, przedmioty nauczania, prowadzone grupy, wypożyczenia, uwagi, uprawnienia;

2.2 dane osobowe kursantów w następującym zakresie: imię, drugie imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy, e-mail, adres, login do systemu, grupa, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, numer konta, firma, rozliczenia, rabaty, uwagi, oceny z przedmiotów, nieobecności, wyniki testów, wypożyczenia;

2.3. dane osobowe rodziców i opiekunów w następującym zakresie: imię, drugie imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy, e-mail, adres, login do systemu, PESEL, data urodzenia, pochodzenie, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, numer konta, firma, rozliczenia, rabaty, uwagi; 1

2.4. dane osobowe klientów w następującym zakresie: nazwa firmy, adres, osoby kontaktowe wraz, ich telefony i adresy email, NIP, adres, numer konta, rozliczenia, rabaty, uwagi.

§4 Obowiązki Procesora

 1. Procesor będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności przetwarzanie powierzonych danych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami: Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz innych właściwych w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisów prawa.
 2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do:
  • przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie Postanowień lub inne udokumentowane polecenie Administratora, za jakie uważa się polecenie przekazane drogą elektroniczną,
  • zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  • podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku,
  • przestrzegania określonych w §6 Postanowień warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi,
  • aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
  • prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynikał będzie z przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu,
  • nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
  • żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
 4. W przypadku wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zdarzenia mogącego stanowić naruszenie ochrony danych osobowych tj. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do powierzonych danych osobowych, Procesor jest zobowiązany:
  • niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od powzięcia takiej wiadomości, powiadomić Administratora o takim incydencie,
  • zapewnić pomoc i przekazać informacje, które mogą być zasadnie wymagane przez Administratora w związku z tym incydentem,
  • niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie podjąć wszelkie zasadne starania w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie incydentu jak również usunięcia przyczyn oraz jego skutków, z zastrzeżeniem, że Procesor dołoży takich starań wyłącznie na polecenie Administratora.

§5 Prawo kontroli

 1. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzanie kontroli działań Procesora w zakresie obiektywnie niezbędnym dla wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z Postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w następujących przypadkach:
  • obowiązek przeprowadzenia kontroli został nałożony przez organ nadzorczy,
  • przeprowadzenie kontroli jest konieczne dla wyjaśnienia naruszenia ochrony danych osobowych,
  • istnieją inne uzasadnione powody przeprowadzenia kontroli,
 2. Przeprowadzenie kontroli wymaga uprzedniego uzgodnienia przez obie Strony jej warunków, z uwzględnieniem nakładu czasu i działań po stronie Procesora związanych z udziałem w kontroli, z tym zastrzeżeniem, że kontrola wymagająca dostępu do pomieszczeń Procesora lub systemów informatycznych nie może trwać łącznie dłużej niż 1 (jeden) dzień roboczy. Czynności kontrolne mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. W każdym przypadku, kontrola może być prowadzona przez Administratora wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Procesora w związku z realizacją celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w §3 ust. 4 Postanowień, bez uszczerbku dla tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora oraz informacji poufnych należących do osób trzecich.
 4. Administrator jest zobowiązany zawiadomić Procesora o zamiarze przeprowadzania kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. na co najmniej siedem (7) dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli, wskazując dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione przez Administratora do przeprowadzenia kontroli.
 5. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przeprowadzenie kontroli przetwarzania nie będzie możliwe w terminie wskazanym przez Administratora w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, Procesor poinformuje Administratora o pierwszym możliwym terminie przeprowadzenia kontroli.
 6. Po przeprowadzonej kontroli Administrator dostarczy Procesorowi protokół zawierający ustalenia i wnioski pokontrolne, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
 7. Wszelkie koszty kontroli, prowadzonych przez Administratora lub przez osoby trzecie działające w imieniu i na rzecz Administratora, pokrywa Administrator.
 8. Procesorowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów i wydatków, poniesionych w związku z kontrolą prowadzoną przez Administratora lub przez osoby trzecie działające w imieniu Administratora.

§6 Podpowierzenie i transfer do państw trzecich

 1. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w §3 ust. 1-2 Postanowień, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w §3 ust. 4 Postanowień.
 2. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Administrator ma świadomość, że wyrażenie sprzeciwu, o którym mowa powyżej może mieć wpływ na zmianę sposobu świadczenia na jego rzecz Usług, a nawet wiązać się z koniecznością ich ograniczenia lub zaprzestania.
 3. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, zobowiązuje się on do tego, że:3.1. będzie korzystał wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez nie przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,3.2. na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak wynikające z Postanowień, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
 4. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.
 5. Procesor na każde żądanie Administratora, jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej listy innych podmiotów przetwarzających, którym podpowierzył powierzone mu przez Administratora dane osobowe.
 6. Procesor może, bez zgody Administratora przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego tj. kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże wyłącznie w przypadku gdy:6.1. stwierdzone zostało w drodze decyzji Komisji Europejskiej, że docelowe państwo trzecie zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub6.2 zapewnione zostały inne środki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizują transfer danych do tego państwa trzeciego takie jak: prawnie wiążący i egzekwowalny instrument, wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule przyjęte przez organ nadzorczy, kodeksy postępowań; mechanizm certyfikacji.

§7 Odpowiedzialność

 1. Procesor jest odpowiedzialny za wszelkie szkody będące następstwem przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w sposób sprzeczny z Postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, jakie powstaną z przyczyn zawinionych przez Procesora, z wyłączeniem szkód w zakresie utraconych korzyści oraz do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto przysługującego Procesorowi w związku z realizacją Umowy.
 2. Administrator jest odpowiedzialny za wszelkie szkody jakie poniesie Procesor (lub będzie zobowiązany ponieść), powstałe w następstwie naruszenia przez niego Postanowień, w szczególności złożenia nieprawdziwych oświadczeń przez Administratora lub osoby działające w jego imieniu.

§8 Okres obowiązywania

Postanowienia obowiązują przez okres obowiązywania Umowy.

§9 Usunięcie danych osobowych

Po zakończeniu przetwarzania, na zasadach określonych w Regulaminie Procesor usunie wszelkie powierzone mu dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazywać będą ich przechowywanie.

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Postanowieniach zastosowanie będą mieć będą postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.

Przetestuj za darmo

Sprawdź, jak działa Platforma LangLion. Przez 14 dni, bez żadnych opłat i zobowiązań.

Wypróbuj za darmo
cookies

Nasza strona wykorzystuje do sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności